Poistenie

 

Od júna tohto roku sa spoločnosť TEMPUS GROUP a.s. stala súčasťou spoločnosti OK GROUP SLOVAKIA a.s., ktorá pôsobí na poistnom trhu od roku 2007, a v súčasnosti sa zaraďuje medzi poprednú špičku maklérov na Slovensku a v Čechách. 

Dôvodom fúzie bolo zlepšenie služieb, ktoré môžeme zamestnancom skupiny TEMPUS poskytnúť ako partner skupiny OK HOLDING. Preto Vám dávame do ponuky tieto výhodnejšie služby: 

Vo vybraných časoch a dňoch bude zamestnancom skupiny TEMPUS k dispozícii zamestnanec spoločnosti OK GROUP SLOVAKIA a.s. v priestoroch reštaurácie Tempus na Rastislavovej 110 v Košiciach každý utorok od 10:00 do 12:00 hod. a vo veľkej zasadačke vedľa personálneho oddelenia v budove spoločnosti eurobus a.s. na Staničnom námestí 9 v Košiciach každú stredu od 9:00 do 11:00 hod. Osobné stretnutie si môžete dohodnúť na tel. čísle 0948 655 235 alebo mailom na emelnikova@okgroup.sk.

Poistný program poistenia občanov kryje škody na majetku občanov (škody na byte, dome, domácnosti), ale aj na zdraví a živote (formou poistenia pre prípad úrazu či choroby). Zároveň je možné tento program využiť ako formu zabezpečenia kapitálu do budúcna. Výhodou je aj možnosť poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi domácnosti.

Poistenie bytu, domu

Poistenie je možné uzavrieť na základnú nehnuteľnosť (byt, dom) vo vlastníctve alebo využívaní poistníka. Zároveň je možné pripoistiť aj vedľajšie stavby – garáže, hospodárske budovy, altánky, prístrešky, bazény, náhrobné pomníky a podobne.

Aké riziká sú poistené?

Poistenie domácnosti

Poistenie sa vzťahuje na všetky hnuteľné veci v domácnosti – nábytok, šatstvo, domáce spotrebiče, elektroniku, veci osobnej potreby, a podobne.

Aké riziká sú poistené?

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené členmi  domácnosti v bežnom občianskom živote alebo z vlastníctva nehnuteľnosti. Poistenie kryje aj škody spôsobené domácimi zvieratami.

Aké riziká sú poistené?

Poistenie životné, úrazové, pre prípad ochorenia

Poistenie kryje riziká spojené s dožitím alebo so smrťou poisteného, s možnosťou si našetriť finančný kapitál do budúcna - prostredníctvom garantovaného výnosu alebo vďaka investičnému životnému poisteniu. Zároveň je možné pripoistiť si aj riziká spojené s chorobami či úrazmi poisteného. Poistenie je možné uzatvoriť už pre nemluvňa, ale aj pre dôchodcu.

Aké riziká sú poistené?

Poistný program poistenia motorových vozidiel kryje škody vzniknuté na motorovom vozidle, aj škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla.

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla

Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla musí byť uzavreté v zmysle zákona na každé motorové vozidlo, ktoré je oprávnené sa pohybovať na pozemných komunikáciách.

Čo získate uzavretím poistenia prostredníctvom našej spoločnosti?

Rozsah poistenia

Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla sa vzťahuje na každú osobu, ktorá zodpovedá za škodu. Poistený má nárok, aby poisťovateľ za neho uhradil uplatnené a preukázané nároky na náhradu:

Voliteľné pripoistenia

Havarijné poistenie

Čo získate uzavretím poistenia prostredníctvom našej spoločnosti?

Rozsah poistenia

Voliteľné pripoistenia

Flotilové poistenie

Čo získate uzavretím poistenia prostredníctvom našej spoločnosti?

Rozsah poistenia

 

Služby pre vás