Právne informácie

Ochrana osobných údajov

Spoločnými prevádzkovateľmi  informačných systémov pre účely plnenia povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovnoprávnym pomerom, zmluvných vzťahov a oprávneného záujmu - priameho marketingu sú zmluvné strany uvedené na zmluve, ktorá je k dispozícii u každého z prevádzkovateľov. Riadiacim podnikom je TEMPUS GROUP , a.s., Železiarenská 49, 040 15 Košice, IČO: 36 199 362, IČ DPH: SK2020408522. Kontaktný e-mail: ochrana@tempus.sk

Aby sme mohli poskytnúť klientom všetky služby, potrebujeme od nich vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z., a Nariadenia EP a rady EÚ 216/679 o ochrane osobných údajov (ďalej len Zákon a Nariadenie). Zaväzujeme sa, že budeme s týmito osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s týmto Zákonom a Nariadením. 

Tieto údaje spracovávame pre účely plnenia našich zmluvných vzťahov a taktiež sú nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.  Sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby sa nemuseli nanovo zapisovať pri každom kontakte s klientom. Pri prvom nakupovaní tovaru alebo služby je potrebné aby nám klient ako dotknutá osoba poskytol nasledovné informácie o sebe:

Meno a priezvisko, presná adresa, e-mailová adresa (slúži na  komunikáciu s klientom),voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s klientom) a cookies (viac informácií o zbere cookies na stránke www.tempus.sk).

Spracúvanie týchto osobných údajov bude vykonávané v predzmluvných vzťahoch, na vybavenie objednávky a plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej dotknutá osoba vystupujete ako jedna zo zmluvných strán. V prípade tohto účelu nie je potrebný osobitný súhlas dotknutej osoby. (čl.6 odsek 1, písmeno b Nariadenia)

V súlade s čl.6 odsek 1, písmeno f Nariadenia spracúvame osobné údaje dotknutej osoby aj na účel oprávneného záujmu – priameho marketingu - zasielania informácií o našich nových produktoch, zľavách a akciách na našich ponúkaných tovaroch a iných našich marketingových aktivitách a zlepšovania ponuky našich služieb. Aj v prípade tohto účelu nie je potrebný osobitný súhlas dotknutej osoby. 

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti vyjadriť nesúhlas voči spracúvaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu a môže žiadať o ich výmaz a zabránenie ich ďalšieho zaradenia do distribučného zoznamu. 

Bezodkladne po obdŕžaní nesúhlasu so spracúvaním osobných údajov pre účely priameho marketingu TEMPUS GROUP a.s.. zabezpečí ich výmaz a zabráni ich ďalšiemu zaradeniu do distribučného zoznamu. 

Osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o klientoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov v prípade zmluvných vzťahov je určená daňovými zákonmi, zákonmi o účtovníctve a zákonom o registratúre.Pre  pre účel priameho marketingu budeme uchovávať tieto údaje maximálne 7 rokov. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je TEMPUS GROUP a.s. oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby, ktorej ste boli účastníkom. 

Dotknutá osoba môže u nás písomne alebo elektronicky uplatniť všetky svoje práva na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania podľa článkov kapitoly III Nariadenia. Ak má podozrenie, že jej osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100  Zákona na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 


 

Zoznam spoločností, ktoré tvoria spoločných prevádzkovateľov

Tempus - Bavaria s.r.o.
sídlo: Železiarenská 49, 04015 Košice
IČO: 36183393
IČ DPH: SK2020051484
zastúpená: Ing. Vincent Vattai - konateľ spoločnosti
bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. Bratislava IBAN: SK64 1100 0000 0026 2835 0152 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka číslo 10265/V
(ďalej len „ Účastník A “)

Tempus – Trans, s.r.o.
sídlo: Železiarenská 49, 04015 Košice
IČO: 31712380
IČDPH: SK2020488481
zastúpená: Ing. Vincent Vattai – konateľ spoločnosti
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK32 0900 0000 0051 2126 1867
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka číslo 6598/V
(ďalej len „ Účastník B “)

 

TEMPUS GROUP, a.s.
sídlo: Železiarenská 49, 04015 Košice
IČO: 36199362
IČDPH: SK2021511965
zastúpená: Ing. Vincent Vattai – podpredseda predstavenstva
bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. Bratislava
IBAN: SK62 1100 0000 0026 2909 2044
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka číslo 1132/V
(ďalej len „ Účastník D “)
Tempus - Car s.r.o.
sídlo: Rastislavova 110, 04015 Košice
IČO: 31712312
IČDPH: SK2020947049
zastúpená: Ing. Vincent Vattai – konateľ spoločnosti
bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. Bratislava
IBAN: SK93 1100 0000 0026 2335 0153
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka číslo 6593/V
(ďalej len „ Účastník C “)
 
Tempus - Media s.r.o.
sídlo: Železiarenská 49, 04015 Košice
IČO: 36179531
IČDPH: SK2020057204
zastúpená: Ing. Vincent Vattai – konateľ spoločnosti
bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. Bratislava
IBAN: SK57 1100 0000 0026 2935 0154
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka číslo 9913/V
(ďalej len „ Účastník E “)
Tempus – Fin s.r.o.
sídlo: Železiarenská 49, 04015 Košice
IČO: 43883010
IČDPH: SK2022500634
zastúpená: Ing. Vincent Vattai – konateľ spoločnosti
bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. Bratislava
IBAN: SK11 1100 0000 0026 2109 2111
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka číslo 20917/V
(ďalej len „ Účastník F “)
 
Hotel Eurobus s.r.o.
sídlo: Železiarenská 49, 04015 Košice
IČO: 43957366
IČDPH: SK2022523646
zastúpená: Ing. Vincent Vattai – konateľ spoločnosti
bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. Bratislava
IBAN: SK65 1100 0000 0026 2809 2114
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka číslo 21124/V
(ďalej len „ Účastník G “)
TEMPUS IMMO, a. s.
Sídlo: Rastislavova 110, 040 01 Košice
IČO: 35781254
IČ DPH: SK2020244908
zastúpená: Ing. Vincent Vattai, podpredseda predstavenstva
bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. Bratislava
IBAN: SK37 1100 0000 0029 4100 4918
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka číslo 1592/V
(ďalej len “ Účastník H”)

 

TEMPUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Sídlo: Železiarenská 49, 04015 Košice
IČO: 17147191
IČDPH: SK2020435406
zastúpená: Ing. Vincent Vattai – konateľ spoločnosti
bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
IBAN: SK09 1100 0000 0026 2035 0000
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka číslo 1000/V
(ďalej len „Účastník I“)

 

eurobus sk, s.r.o.
Sídlo: Staničné námestie 9, 040 01, Košice
IČO: 52 366 511
DIČ: 2121000310
zastúpená: Ing. Vincent Vattai - konateľ spoločnosti
bankové spojenie: SLSP
IBAN: SK14 0900 0000 0051 5737 8880
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel Sro vl.č. 46216/V

 

Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov, v súlade s týmto dokumentom a tiež sú zmluvne viazaní chrániť vaše osobné údaje. Náš partner MailChimp / The Rocket Science Group LLC , má prístup len k údajom nevyhnutným pre zabezpečenie služby rozposielania e-mailových správ priameho marketingu. Spoločnosť bart s. r. o., ktorá pre nás zabezpečuje administráciu našich webových stránok a tiež úpravy našich webových prezentácií, má administrátorský prístup na naše webové stránky a tak môže prísť do styku s vašimi osobnými údajmi, ktoré s nami zdieľate prostredníctvom našej webstránky (online formulár).

V prípade, ak sa u nás prihlásite cez svoje konto na sociálnej sieti Facebook, poskytne nám Facebook údaje ako Vaše meno, či e-mailovú adresu. Zdieľanie týchto údajov medzi nami a Facebookom môžete kedykoľvek ukončiť pri správe vášho užívateľského profilu na Facebooku.

 


 

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

 

Služby pre vás