CESTOVNÉ POISTENIE

Cestovné poistenie Vám ponúka:

 • neobmedzené krytie liečebných nákladov v zahraničí
 • profesionálne asistenčné služby s celosvetovým pokrytím poskytované 24 hodín denne, 7 dní v týždni
 • cestovné poistenie do zahraničia ako aj pre územie Slovenskej republiky
 • poistenie služobných ciest do zahraničia
 • poistenie batožiny, úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu v zvýhodnenom balíčku
 • poistenie zimných športov, rizikových športov a činností, výkonnostných športov a rizikových povolaní
 • poistenie nákladov na záchrannú činnosť
 • poistenie stornovacích poplatkov a predčasného návratu
 • cestovné poistenie s okamžitou platnosťou
 • ročné cestovné poistenie vrátane poistenia zimných športov a služobných ciest
 • možnosť hlásenia poistnej udalosti aj telefonicky alebo prostredníctvom internetu

Cestovné poistenie zahŕňa:

okrem poistenia liečebných nákladov a základných asistenčných služieb aj poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu, poistenie stornovacích poplatkov a predčasného návratu a poistenie doplnkových asistenčných služieb.


Poistenie liečených nákladov v zahraničí kryje nevyhnutné liečebné náklady v zahraničí, vzniknuté v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo úmrtia. Bez komerčného poistenia sa vystavujete riziku úhrady spoluúčasti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v navštívenej krajine alebo celého ošetrenia, ako aj prípadnej úhrady za váš prevoz.

Poistenie úrazu kryje prípad, že vám úraz zanechá trvalé následky. V prípade smrti v dôsledku úrazu má oprávnená osoba nárok na jednorázové odškodné.

Poistenie batožiny kryje odcudzenie, stratu alebo poškodenie batožiny. V rámci poistenia doplnkových asistenčných služieb vám pri oneskorenom dodaní batožiny leteckou spoločnosťou bude poskytnutá náhrada za zakúpenie najnutnejších potrieb.

Poistenie zodpovednosti za škodu vás kryje v prípade, že spôsobíte inému škodu na zdraví, alebo majetku.

Poistenie stornovacích poplatkov a predčasného návratu sa vzťahuje napríklad na poplatky, ktoré od Vás požaduje cestovná kancelária pri zrušení zájazdu alebo na storno poplatky za zrušenie letu u leteckej spoločnosti v prípade, že na to máte oprávnený dôvod.  

Poistenie nákladov na záchrannú činnosť kryje náklady spojené s povinnosťou uhradenia poplatku záchrannej službe spojeného so vzniknutými nákladmi pri pátraní po nezvestnej osobe.  

V prípade akejkoľvek poistnej udalosti je nevyhnutné kontaktovať asistenčnú službu.
Asistenčné služby poskytuje poisťovňa nepretržite 24 hodín po celom svete.

Doplnkové asistenčné služby:

 • Právna pomoc
 • Pomoc v prípade straty alebo odcudzenia dokladov
 • Oneskorené dodanie batožiny - náhrada za nákup nevyhnutných odevov a toaletných potrieb
 • Technická asistencia – základná asistenčná pomoc v prípade značnej škody na majetku v mieste bydliska počas vašej neprítomnosti
 • Asistencia pri predčasnom návrate

 

 

Služby pre vás