POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP alebo poistenie zodpovednosti) je zo zákona povinné pre každého držiteľa resp. vlastníka motorového vozidla. Preto Vám skupina Tempus ponúka možnosť uzatvoriť poistenie priamo u nás, spolu s možnosťou výberu poistného plnenia a vo zvýhodnených cenách.

PZP sa vzťahuje na:

  • škody na zdraví a na náklady pri usmrtení
  • škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci
  • ušlý zisk
  • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov uvedených v bodoch vyššie

 

Služby pre vás